Prinsipper

Vedtekter og arbeidsgrunnlag for Marxistisk Forum

Vedtekter vedtatt på konstituerende årsmøte den 11. mars 1998:

1. Marxistisk Forum er partipolitisk uavhengig. Medlemskap i andre politiske organisasjoner står enhver fritt.


2. Enhver som godtar arbeidsgrunnlag og vedtekter kan bli medlem.


3. Kontinqenten betales forskuddsvis og gjelder for kalenderåret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt før årsmøtet har ikke stemmerett. De som ikke har betalt innen utgangen av mai skal ha skriftlig varsel om at de strykes fra medlemslista.


4. Forumet skal ha ordinært årsmøte innen utgangen av mars. Det ordinære årsmøtet behandler beretning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og foretar valg. Det velges et styre på minst tre medlemmer. Videre velges minst en revisor. Årsmøtet kan også oppnevne faste utvalg og bestemme deres mandat. Alle medlemmer har forslagsrett og er valgbare. Forslag til årsmøtet sendes styret minst fire uker før møtet. Styret skal sende alle forslag til årsmøtet ut til alle medlemmene minst to uker før møtet. Medlemmer som ikke møter på årsmøtet, har rett til å stemme skriftlig for eller imot utsendte forslag. Stemmegivning og eventuelle merknader må være postlagt så tidlig at de når styret to dager før møtet. Endringer i arbeidsgrunnlag og vedtekter kan bare gjøres på ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles hvis en fjerdedel av medlemmene krever det skriftlig.

5. Alle medlemmer er direkte tilsluttet. Der det finnes tre eller flere medlemmer, kan disse opprette lokalavdelinger. Disse velger selv en leder eller et styre.

6. Ingen har rett til eller kan gis fullmakt til å sette Marxistisk Forum i gjeld.

7. Styret i Marxistisk Forum har sete i Oslo.


8. Vedtak i Marxistisk Forum kan ikke binde medlemmene til å handle mot sin overbevisning.

Arbeidsgrunnlag for Marxistisk Forum
vedtatt den 11. mars 1998

Marxistisk Forum tar sitt utgangspunkt i det moderne kapitalistiske, norske og internasjonale samfunn. Vi vil konsekvent forsvare folkelige interesser mot alle forsøk fra storfinansen - både den norske og den internasjonale -på å redusere eller frata befolkningen allerede oppnådde demokratiske, sosiale og økonomiske rettigheter. Vi vil virke for å ivareta naturgrunnlaget. Kampen for freden, for avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen og for å gjøre slutt på krig, ser vi som en sentral oppgave.

Marxistisk Forum bygger på marxistisk teori. Forumet har som formål å spre opplysning om marxistisk tenkning, metoder og resultater, slik de foreligger fra marxismens grunnleggere og fram til vår tid. I lys av vår egen erfaringskunnskap vil vi også etter evne bidra til marxismens fornyelse og videreutvikling.

I sitt arbeid vil forumet knytte an til marxismens humanistiske og demokratiske karakter og bidra til å gjøre disse sider ved marxismen bedre kjent. Vi anerkjenner ingen dogmer i marxismen. Det er naturlig at det finnes og oppstår ulike meninger om marxistiske teorier, metoder og handlingsmønstre. Meningsbrytninger om slike problemer kan være utviklende og fruktbare. Slike divergenser må finne sine naturlige løsninger gjennom diskusjon, forskning og erfaringer. Fordi virkeligheten stadig forandrer seg vil videreutvikiing av marxismen være en vedvarende prosess.

Vi mener at den kapitalistiske produksjonsmåten vil bli avløst av en sosialistisk, hvor samfunnsmessige eiendomsformer og planlegging vil ha en sentral plass - og vi vil arbeide for å fremme en slik utvikling, I en sosialistisk produksjonsmåte vil det være sentralt at
voksne friske mennesker lever av sitt eget arbeid, og i samarbeid med andre. En slik produksjonsmåte må avstå fra formynderskap, utbytting og overbelastning av naturgrunnlaget - som er fundamentalt for alt liv. Samfunnet må innrettes slik at alle, uansett, kan leve et menneskeverdig liv.

Vi anser alle mennesker som likeverdige, og går inn for at alle skal gis like muligheter. Derfor går vi imot meningsundertrykkelse, det være seg religiøs og etnisk undertrykkelse, eller undertrykkelse på grunnlag av kjønn. Vi vil virke for at det enkelte menneske skal ha størst mulig innflytelse på sitt eget liv og utvikling allerede i vårt nåværende samfunn. Det enkelte menneskets frihet er en forutsetning for alles frihet (Marx).

Marxistisk Forum verdsetter dialog med folk som tenker annerledes, og er positiv til samarbeid med andre om oppgaver av felles interesse.